Privacy policy

TERMS OF USING THE SERVICE WITH PRIVACY POLICY

This document determines terms of using an internet service available at http://www.leoburnett.pl (hereinafter referred to as “Service”), conducted by the company Leo Burnett sp. z o.o. with registered office in Warsaw (postcode 02-583), at Wołoska Str. 9, entered into the entrepreneurs register conducted by the Circuit Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register under the NCR number 0000100609, with share capital in the amount of: 50.000.000 zł (entirely paid up) (hereinafter referred to as “Leo Burnett”).

I. Intellectual property rights

 1. Leo Burnett is entitled to all rights to the Service and its particular elements, in particular texts, graphics, photos, trade marks, audio-visual materials (hereinafter jointly referred to as “Contents”), including on the basis of licence agreements concluded with entities authorised with reference to the Contents. The Contents are under protection provided for by the Polish and international law, in particular by Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (uniformed text: Journal of Laws from 2006, No. 90, item 631, with subsequent amendments), Act of 30 June 2000 – Intellectual Property Law (uniformed text: Journal of Laws from 2003, No. 119, item 1117, with subsequent amendments) and Act of 16 April 1993 on combating unfair competition (uniformed text: Journal of Laws from 2003, No. 153, item 1503, with subsequent amendments).

 2. Subject to point 3 below, making the Contents available in the Service and facilitating to become acquainted with them by the Service users does not constitute granting the Service users any rights to those Contents, including that in particular it is not allowed to create derivative works from Contents, introduction to trade, letting for use or rental of the Contents or its copies, public performance, exhibition, screening, presentation and broadcast as well as rebroadcast of the Contents, and making the Contents publicly available in such a manner that anyone could access it at a place and time selected thereby.

 3. Provisions of point 2 above does not exclude the possibility to use the Contents in the events when such use does not require consent of authorised entity according to binding legal regulations, in particular within the scope of permissible use. If it results from the information presented with a given Content, the Service users may place references (links) leading to making such Content available in specified internet services indicated with a given Content, however only for non-commercial purpose and within the scope of permissible use. Making the Contents available by references (links) may also not be made in a manner leading to infringement of law, legally protected rights of third parties, principles of community life or good practices.

II. Personal data

 1. Data concerning the Service users are processed by Leo Burnett, who in reference to those personal data is an administrator in the meaning of the Act of 29 August 1997 on protection of personal data (uniformed text: Journal of Laws from 2002, No. 101, item 926, with subsequent amendments).

 2. Collected personal data are processed in a manner consistent with the scope of consent granted by the Service user, on the basis of other statutory conditions allowing to process personal data without receiving a separate consent, in particular for the purpose of performing a specified service or for the purpose of realisation of justified objective.

 3. The data administrator assures that the personal data are processed in accordance with the law, and moreover, that they are collected for purposes specified and consistent with the law, substantively correct and adequately towards the purposes for which they are processed.

 4. The Service users are entitled to access their personal data and correct them. Providing all personal data is voluntary.

III. Cookies

 1. The Service uses so-called “cookies” – IT data recorded by internet servers in the Service user’s end device, which may be read by internet servers while each connection with the user’s end device.

 2. “Cookies” may be placed in the Service user’s end device by Leo Burnett and used by Leo Burnett, as well as other entities cooperating with Leo Burnett, in particular internet service providers.

 3. “Cookies” are used in the Service to: 1) collect information about visits to the Service by the users and manner of using the Service by them; 2) establishing if user’s visit to the Service is first one or the following; 3) establishing the users’ preferences in using the Service and adjusting the Service contents to their preferences, and also to accelerate using the Service; 4) establishing the users’ preferences and actions in using Internet for statistical purposes and selection of advertising contents adjusted to the users’ preferences.

 4. The Service users by their internet browser options may in each time modify the settings concerning “cookies”, in particular by blocking the use of “cookies” or deleting them. Detailed information about the possibilities and manners of administering “cookies” are available in the settings of an internet browser used by the Service user. Consent for using “cookies” or not switching off such option, if switched on default, means that “cookies” will be placed in the Service user’s end device and the Service will be allowed to access them.

 5. Switching off using “cookies” may cause difficulties in use of the Service, but will not make impossible to look through the contents placed in there.

IV. Contact and final provisions

In case of questions concerning this document, as well as for the purpose of performing rights determined in point II.4, please contact e-mail address office@leoburnett.com.pl.

-------- /// Polish Privacy Policy /// ---------

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.leoburnett.pl (określanego dalej jako „Serwis”), prowadzonego przez spółkę Leo Burnett sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), przy ul. Wołoskiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100609, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000.000 zł (wpłacony w całości) (zwanej dalej jako „Leo Burnett").

I. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów, w szczególności tekstowych, graficznych, zdjęć, znaków towarowych, materiałów audiowizualnych (dalej zwanych łącznie jako „Treści”) przysługują Leo Burnett, w tym na podstawie umów licencyjnych zawartych z podmiotami uprawnionymi do nich. Treści podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawę z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117, ze zm.) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, udostępnienie Treści w Serwisie i stworzenie możliwości ich zapoznania się z nimi przez użytkowników Serwisu nie oznacza udzielenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek praw do Treści, w tym w szczególności zabronione jest tworzenie opracowań Treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Treści lub ich egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Treści, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 3. Postanowienie pkt. 2 powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z Treści w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego, w szczególności w ramach dozwolonego użytku. W sytuacji, gdy wynika to z informacji prezentowanej przy danej Treści, użytkownicy Serwisu moją zamieszczać odnośniki (linki) prowadzące do udostępnienia tej Treści na konkretnych serwisach internetowych wskazanych przy danej Treści, jednakże wyłącznie dla celów niekomercyjnych i w ramach dozwolonego użytku. Udostępnienie Treści poprzez odnośniki (linki) nie może jednak nastąpić w sposób prowadzący do naruszenia prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.

II. Dane osobowe

 1. Dane dotyczące użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Leo Burnett, który jest w odniesieniu do tych danych osobowych ich administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 2. Gromadzone dane osobowe przetwarzana są w sposób zgodny z zakresem zgody udzielonej przez użytkownika Serwisu, na podstawie innych ustawowych przesłanek zezwalających na przetwarzanie danych osobowych bez uzyskiwania odrębnej zgody, w szczególności w celu wykonania określonej usługi bądź w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu.

 3. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

 4. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne.

III. Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje tzw. „cookies” – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym użytkownika.

 2. Pliki „cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez Leo Burnett i wykorzystywane przez Leo Burnett, jak również przez podmioty współpracujące z Leo Burnett, w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej.

 3. Pliki „cookies” w ramach Serwisu używane są do: 1) zbierania informacji o odwiedzinach Serwisu przez użytkowników i o sposobie korzystanie z Serwisu przez użytkowników; 2) ustalania, czy odwiedziny użytkownika są pierwszymi odwiedzinami Serwisu czy też kolejnymi; 3) ustalania preferencji użytkowników w korzystaniu z Serwisu i dostosowania zawartości Serwisu do tych preferencji, jak również przyspieszenia korzystania z niego; 4) ustalania preferencji i działań użytkowników w korzystaniu przez nich z Internetu dla celów statystycznych oraz wyboru treści reklamowych dostosowanych do preferencji użytkowników.

 4. Użytkownicy serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików „cookies”, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików „cookies” bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików „cookies” bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że „cookies” będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

 5. Wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.

IV. Kontakt i postanowienia końcowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie II.4. prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej office@leoburnett.com.pl.